• Imprimeix

Transparència

1. Estatuts i acord de creació d'Aeroports de Catalunya

Estatuts i acord de creació

DOGC 4982–5.10.2007 on el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per exercir adequadament les competències que en matèria aeroportuària l’Estatut confereix a la Generalitat de Catalunya, requereix la constitució d’una societat.

 

2. Membres del Consell d'Administració

President

 • Ricard Font i Hereu, Secretari de Territori i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat

 

Vocals

 • Pere Padrosa i Pierre, Director General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Agustí París i Roig,  Director de Serveis del Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Isidre Gavin i Valls, Director General de Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)
 • Meritxell Masó i Carbó, Secretària General de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
 • Natàlia Garriga Ibáñez, Directora General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
 • Xavier Espasa i Añoveros, Director de l’Agència Catalana de Turisme – Departament d’Empresa i Ocupació
 • Carmel Mòdol i Bresolí, Director General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

 

Secretari

 • Carles Pintor Duran, Cap Assessoria Jurídica Aeroports de Catalunya

 

3. Organigrama

 

4. Carta de Serveis

Carta de Serveis

Aquesta carta de serveis és un document amb informació d’utilitat per la ciutadania sobre els serveis que presta Aeroports de Catalunya i els compromisos adquirits en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació.

 

5. Conveni

Conveni d'aplicació d'Aeroport de Catalunya

El conveni d’aplicació d’Aeroports de Catalunya és el Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya 2012-2014, prorrogat pels anys 2015 i 2016

Organigrama transparència

Organigrama transparència

1. Alts càrrecs i directius

Retribucions

Relació d’alts càrrecs, personal directiu, personal eventual i les seves retribucions.

 

2. Declaració d'activitats i béns

Activitats, béns i interessos dels alts càrrecs

En aquesta adreça es pot consultar informació sobre les activitats, els béns patrimonials i interessos, així com l’increment o el decrement del patrimoni de les persones que han ocupat un lloc d’alt càrrec a la Generalitat de Catalunya i que han cessat. Aquesta informació és declarada per aquestes persones, sota la seva responsabilitat.

 

3. Direcció i perfil professional

Director Jordi Candela Garriga

Enginyer de camins, canals i ports; llicenciat en administració i direcció d'empreses; llicenciat en dret i diplomat en Ciències Empresarials. Coneixements d'anglès, francès, alemany i japonès.

Experiència professional prèvia en Ifercat, Abertis Infraestructures i Everis. En matèria de gestió aeroportuària, destaca la participació en l'adquisició i la gestió del grup aeroportuari TBIplc per part d'Abertis, així com el desenvolupament d'Abertis Airports.

Addicionalment col·labora amb la docència en diversos màsters i postgraus de gestió d'infraestructures i és autor d'articles i estudis del sector aeronàutic.

Director d'Aeroports de Catalunya des de 2010, havent treballat en la companyia des de l'any 2008.

 

4. Incompatibilitats

Incompatibilitats dels alts càrrecs

Per garantir el deure d’imparcialitat dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, estableix un règim d’incompatibilitats que s'inspira en el principi de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de treball.

 

5. Codi de conducta

El passat dia 21 de juny es va aprovar l’Acord de Govern 82/2016, pel qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública.

S'adjunten els següents documents:

- Registre de l'agenda pública del director d'Aeroports de Catalunya

Cal que les persones o organitzacions interessades en reunir-se amb alts càrrecs s'inscriguin prèviament al Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic o, almenys, que hagin formalitzat la sol·licitud d'inscripció corresponent: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/

Podeu trobar tota la informació relacionada amb el Registre de grups d’interès al web del Departament de Justícia o podeu accedir directament al tràmit d’inscripció. Si teniu algun dubte a l’hora d’emplenar el formulari, podeu consultar la guia d’ajuda. També podeu formular dubtes a través del formulari de contacte i dels telèfons de l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Departament de Justícia 93 316 41 23 / 93 316 41 24.

- Registre d'obsequis al director d'Aeroports de Catalunya

- Registre de viatges del director d'Aeroports de Catalunya

 

6. Plantilla

Retribucions i dietes

Quadre d'Aeroports de Catalunya i les retribucions

Relació dels llocs de treball

Llistat de la relació de llocs de treball a Aeroports de Catalunya

1. Qui som?

Aeroports de Catalunya és una societat pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat. Gestiona els aeroports, aeròdroms i heliports de la Societat i de la Generalitat de Catalunya. Aquesta empresa té com a objectiu ser el referent en gestió aeronàutica a Catalunya. Vol consolidar un nou model de gestió aeroportuària, treballar en favor d’una política comercial efectiva i promocionar les instal·lacions existents així com els futurs traspassos. Treballa per a mantenir i millorar una xarxa aeròdroms més completa i conservar una xarxa d’heliports per a tots els serveis possibles.

 

2. On anem?

 • Crear, ampliar o modificar les infraestructures aeroportuàries
 • Gestionar, conservar i prestar tot tipus de serveis mitjançant l’explotació de les seves instal·lacions aeroportuaries
 • Fomentar la comercialització de les infraestructures i també del transport aeri
 • Desenvolupar la formació en el camp aeronàutic i aeroportuari
 • Desenvolupar la recerca en el sector del transport aeri i espacial i les infraestructures
 • Impulsar entitats gestores de rutes aèries
 • Prestar assistència tècnica en disseny, construcció i gestió d’infraestructures aeroportuàries
 • Participar en la gestió d’aeroports d’interès general

 

3. Full de ruta

 • Impulsar la xarxa d’aeroports comercials i aeròdroms de Catalunya.
 • Donar suport a la consolidació de l’aeroport de Barcelona com un aeroport internacional de connexions de llarg recorregut i de qualitat.
 • Consolidar una xarxa d’aeròdroms equilibrant el servei públic i el desenvolupament de l’aviació general.
 • Reforçar la xarxa d’heliports en la seva tasca de serveis d’interès social i comunitari i també potenciar la implantació d’empreses que utilitzen l’helicòpter per el seu desplaçament.
 • Col·laborar en la dinamització de la indústria aeronàutica ubicada a Catalunya. Potenciar la formació, recerca i innovació sobretot en els àmbits que garanteixin un creixement sostenible de l’activitat aeronàutica i les indústries associades.
 • Treballar perquè els aeroports de Girona i Reus siguin complementaris a l’aeroport de Barcelona
 • Construir la marca Aeroport dels Pirineus en el cas de l’aeroport de Lleida-Alguaire, continuar treballant per a aconseguir portar més touroperadors i companyies regulars a volar a Lleida
 • Fer de l’aeroport Pirineus-La Seu d’Urgell un aeroport clau per l’aviació general.

 

4. Estadístiques

Estadístiques aeroport Lleida-Alguaire i aeroport Andorra-La Seu d'Urgell

Dades bàsiques de mobilitat

Estadístiques de transport i mobilitat any 2014

 

5. Responsabilitat social corporativa

Aeroports de Catalunya treballa per posar en valor el territori a on hi ha infraestructures aeroportuàries, fent accions de col·laboració amb les seves institucions i contribuint de manera activa en el millorament mediambiental dels seus aeroports.

Existeix un compromís amb el territori a través de les taules estratègiques (Lleida, Pirineus-La Seu d’Urgell, Igualada-Òdena, Girona, Reus ) per treballar conjuntament per la millora d’aquestes infraestructures en consonància amb les administracions locals.

També ha definit (seguint l’informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla d’Aeroports, Aeròdroms i Heliports 2009-2015)  uns objectius de millora ambiental seguint els tres punts bàsics següents:

 • Definir els mecanismes de seguiment de la qualitat de l’aire, soroll, cicle de l’aigua, residus, energia, mobilitat i gestió de fauna
 • Establir estàndards d’ús, és a dir, quins són els valors normals d’emissió o despesa, sense una voluntat específica d’eficiència o estalvi, com a punt de partida per a fixar les millores
 • Establir els mecanismes de comunicació, entre els gestors aeroportuaris i l’administració.

Aeroports de Catalunya col·labora amb l’”Airport Regions Conference”, una associació de governs locals i regionals a Europa amb un aeroport internacional ubicat dins o a prop del seu territori. Un dels objectius de l’ARC és trobar un equilibri entre els beneficis econòmics i l’impacte mediambiental i qualitat de vida dels residents.

1. Plataforma pública de contractació

Perfil de contractant d'Aeroports Públics de Catalunya

El Departament d'Economia i Coneixement, per mitjà de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, posa a disposició dels diferents òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic vinculat o dependent, i també dels operadors econòmics dels mercats públics, la Plataforma de serveis de contractació pública. Aquest link és directe a Aeroports Públics de Catalunya.

 

2. Registre públic de contractes

http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Contractacio/registre-public-de-contractes/

 

3. Convocatòries

Cap convocatòria oberta

1. Llei d'Aeroports

La Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 140 de l’Estatut d’autonomia, té la competència exclusiva sobre els aeroports i els heliports situats al territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d’interès general. D’acord amb aquesta competència, correspon a la Generalitat, en qualsevol cas, establir el règim jurídic d’aquestes infraestructures, planificar-les i gestionar-les.

1. Pla territorial sectorial

1. Pla d'Aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya:

Els plans territorials sectorials

2. PDUA de La Seu i PEU de Lleida

Registre de planejament urbanístic de Catalunya